Zorgverlening

Kwaliteit van zorg
Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met als registratienummer 12046 en bij het Verbond van Energetische Therapeuten (VVET) met als registratienummer B168. Zie ook: www.hypnotherapie.nl en www.vvet.nl.

De praktijk is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90-047334 en de praktijk AGB-code is 90-55921. Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Mirananda geregistreerd met het KvK nummer: 56124287.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, ‘behandeling energetische therapie’ of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

Klachtrecht
Mocht u over iets ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn betreffende beroepsvereniging (www.hypnotherapie.nl of www.vbag.nl). Daarnaast kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ik ben daarvoor aangesloten bij klachtenexpertisecentrum Quasir. In navolging van deze wet Wkkgz ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie Zorggeschil.
Tevens ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 403279R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
  ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik door een waarnemend therapeut, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.
 • Jouw gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.